https://compreantibioticos.com/

Normas del Club

Normes De Règim Intern:

El Club Kihon és una entitat esportiva que té com a finalitat principal posar a l'abast de tots els seus components els mitjans per aprendre i millorar en la pràctica i competició del karate a través de la seva Escola de Karate Do.
El nostre Club es regeix pels principis bàsics propis de la practica del Karate Do, per tal de promoure la bona convivència, la igualtat, el respecte i l’entesa entre tots els seus membres, fent un treball integral esportiu i sobre tot educatiu. Tots els karateques i membres del club es comprometen amb aquests objectius esportius i socials.
El Club esta en aquets moments afiliat a la Federació Catalana de Karate i a l’Associació Catalana de Karate Goju Ryu i té un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de L´Hospitalet de Llobregat que cedeix al Club l’ús del Gimnàs de la Escola Pompeu Fabra en Calle Pi i Margall, 27 08902 L'Hospitalet de Llobregat. 

1 - Admissió

1.1 Nous socis: Per ser soci del Club Kihon caldrà omplir la fitxa d’inscripció i abonar la quota corresponent, fer el pagament de la llicència federativa i associativa i complir les normes internes del Club. La condició de soci s’adquireix per tota la temporada vigent (setembre a juliol) amb independència dels terminis d’abonament de les quotes. Els que paguen mensual han d'abonar el mes d'agost en cas contrari hauran d'abonar els drets de matricula de la propera temporada.
1.2 Renovació: La condició de soci del Club Kihon es renova automàticament d’any en any, fent efectiva la quota establerta.

2 - Obligacions econòmiques dels socis

Els socis tenen l’obligació de estar al corrent del pagament de les quotes corresponents, que es fixin per a l´Escola de Karate Do i per tant d’abonar la totalitat de les quotes de la temporada, amb independència de l’assistència a les classes i activitats que es programin.
És també responsabilitat del soci tramitar la seva llicència federativa amb el Club Kihon i tenir-la en tot moment en vigor, abonant la quota per la seva obtenció i/o renovació.
S’hauran d’abonar els drets d’examen d'accés a graus i les taxes de participació en campionats quan així ho exigeixi la norma.

3 - Activitats

S'exigeix assistència i puntualitat a les activitats a realitzar pels socis. Els horaris de classes seran els que es determinin per a cada temporada, sent els d’aquesta Dissabte de 10 a 13 hores i de dilluns a Divendres de: 

 Horis/Dias   Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
 18´00 Hores  Alevins (5 a 8 anys)    Alevins    Alevins
 21´00 Hores  Infantils (9 a 12 anys)    Infentiles    Infantiles
 20´00 Hores  Juvenils (13 a 15 anys)    Juvenils    Juvenils
 20:30 a 22 h.    Cadets/Sènior(+15 a)    Cadets/Sènior(+15 a)  
 21´00 Hores  Sènior (+ de 16 anys)    Sènior    Sènior

La direcció de l’ Escola de Karate Do podrà alterar l’horari d’assistència a classe de qualsevol dels socis, per raons de millorar la seva formació, per raons de millorar l’organització dels grups o d’altres raons similars

3.1 Equipament: Es obligatori assistir a les classes en Karate-gi, amb el cinturó corresponent, i sabatilles. Per raons de seguretat, no es permet l’ús de joies, rellotges o d’altres complements. Es compliran sempre les indicacions del Sensei en aquest sentit.
3.2 Entrenaments: S'iniciaran aproximadament al Setembre i finalitzaran al Juliol. A l’Agost no hi haurà activitat. Durant les vacances escolars de Nadal i Setmana Santa no es faran classes, a excepció de l’adopció d’altra decisió diferent.
3.3 Respecte: Cal fer un ús respectuós de les instal·lacions i/o material. S’haurà de fer la reposició dels desperfectes causats.
En els entrenaments s’haurà de respectar el protocol propi de la practica del Karate-Do, seguint les instruccions del Sensei.
3.4 Custodia dels objectes: El Club Kihon no es responsabilitza dels objectes extraviats, sostrets o oblidats.
3.5 Custodia dels menors: És responsabilitat dels pares o tutors dels nens menors d’edat fer l’entrega i la recollida del nen al professor al començament i finalització de la classe, sense que el Club Kihon assumeixi cap responsabilitat de custodia o atenció fora dels horaris de la classe a la que el nen assisteix.
En cas d'accident des del Club Kihon s’intentarà avisar als tutors i en cas de no poder-los localitzar, o en cas d'urgència, es portarà al nen a un centre mèdic si es considerés necessari.
3.6 Competició: Els espo

4. Cessió drets us d’imatge

El soci del Club Kihon o el seu representant legal autoritza a que es publiquin imatges o formats audiovisuals en les quals aparegui, individualment o en grup, realitzant o participant a les activitats pròpies del Club o de la Escola de Karate Do. Aquesta autorització compren la publicació de les imatges als medis que disposi el Club Kihon a Internet i la cessió de les mateixes als medis de comunicació i d’altres entitats per la difusió o publicació de les noticies de les activitats a les que participa el Club.

5. Protecció de dades

Les dades personals del soci són incorporades a un fitxer de dades dels socis del club Kihon amb la finalitat de gestionar les activitats pròpies del Club, remetre al soci la informació sobre les activitats del Club Kihon i de les seves diferents seccions, organitzar les classes de l’Escola de Karate-Do, participar a les competicions que es convoquin i tramitar les llicències federatives. Tots els socis tenen dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de les Dades de Caràcter Personal.
El soci autoritzarà la cessió de les seves dades personals per a la tramitació de la llicencia federativa, inscripcions a campionats, publicació als medis de noticies de les activitats del Club Kihon i per a totes aquelles activitats necessàries i relacionades amb l’Escola de Karate-Do.
L’ incompliment d’aquestes normes pot comportar la separació del soci del Club o la denegació de la seva renovació per a la següent temporada.

Información adicional